Ücret ve Bordro Yönetimi

Çalışma yaşamındaki değişimler ve küreselleşme; işletmelerin başarısı açısından “insan” ve insan kaynakları yönetiminin (İKY) önem ve etkisini daha da artırmıştır. Günümüzde firmaların ve ülkelerin rekabet gücü açısından insan kaynaklarının sayı ve nitelik olarak yeterliliği ile etkin biçimde yönetilmesinin kritik faktör olduğu kabul edilmektedir.

Ücret yönetimi; çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çekmek ve kurumlara olan bağlılıklarını arttırmak için İKY’nin en önemli işlevlerinden birisi olmuştur. Çünkü bu işlev; işletmelerde çalışan işgörenlerin adil ücretlendirilmesine dair politika, yapı, sistem ve uygulamaları kapsar.

Ücret Belirleme: Ücret yönetimini bir çok metrik üzerinden belirleyip (kritik pozisyon, sorumluluk, eğitim, deneyim, kıdem, piyasa araştırması) sizlere aktarıyoruz.

İş Değerlemesi: Bilimsel ve sayısal yöntemlerle şirketinize en uygun adil ücret sistemini uygulamaya geçiriyoruz.

Bordrolama: Çalışanlarınızın ücretlerini hesaplarken Puantajdan-bordrolaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde yasaya uygun şekilde destek veriyoruz.