İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HRD tarafından hazırlanmıştır.

HRD,  www.hrddanismanlik.com adresi üzerinden iletişim formunu kullanarak iletişim bilgilerini paylaşan ziyaretçilerinin bir takım kişisel bilgilerini işlemek üzere almaktadır.

HRD olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KVKK kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza geri bildirim yapılıp çeşitli avantajların sunulabilmesi ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; HRD ile paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, tanıtımlarımızın sağlıklı şekilde teslim edilmesi ve e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilecek olup detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet  süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak platformumuz tarafından işlenmektedir. Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

 • Ad ve Soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Mesajınız

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, HRD tarafından, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, HRD denetim ekibine ve HRD’ ye bağlı mevcut ve kurulacak şirketlere, güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.  

3.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından,  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verileriniz www.hrddanismanlik.com İnternet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.

4.Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

5.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, HRD platformuna başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

6.Talep İletme Yöntemi:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, HRD internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.